Toekomstgericht onderwijs

Kinderen leven in een snel veranderende wereld en dat betekent dat we met ons onderwijs moeten inspelen op vaardigheden die passen bij de moderne tijd. Onze leerlingen leren welke invloed hun levenswijze heeft op hun gezondheid, de natuur en het milieu en over klimaatverandering en duurzaamheid.

StudioHeartbeat_01_Rehoboth-144

Toekomstgericht onderwijs

We willen dat onze leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarom bieden wij niet alleen een goede basis voor taal, lezen en rekenen, maar komen ook vakken als muziek, techniek en Engels aan bod. Ook hebben we van groep 1 tot en met 8 een eigen leerlijn 21ste-eeuwse vaardigheden. We leren kinderen samen te werken, kritisch te denken, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden. Verder besteden we aandacht aan mediawijsheid.

Ruimte voor ontwikkeling

Binnen ons onderwijs geven we kinderen de ruimte om zelf kennis te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. Ze leren samenwerken, initiatief nemen, creatief denken, reflecteren en presenteren. We zien kinderen groeien als we ze de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Ze ervaren dan dat ze iets kunnen, dat ze ergens goed in zijn, en dat is ontzettend belangrijk voor hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Eigenaarschap

We stimuleren eigenaarschap en gaan actief met de leerlingen aan de slag om te leren inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling. Verder vinden we een zelfstandige werkhouding belangrijk. De weektaken geven kinderen goed zicht op wat ze die week gaan leren. En ze zijn medeverantwoordelijk om de taken goed in te plannen en af te ronden. Zo leren kinderen binnen gestelde grenzen zelf keuzes te maken. Het vergroot hun zelfstandigheid en betrokkenheid bij het onderwijs.

Samenwerken

Door alle vakken heen werken we met coöperatieve werkvormen, omdat we zien dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren: zowel van de leerkracht als van elkaar. Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde bieden we zo veel mogelijk thematisch en als één geheel aan. Zo leren kinderen verbanden leggen en werken ze samen aan interessante projecten die passen bij de thema’s.

Talentontwikkeling

Een andere manier om aan te sluiten bij de interesse en ontwikkeling van de kinderen is het talentenuur. Twee keer per jaar kunnen kinderen uit groep 5 t/m 8 gedurende zes weken anderhalf uur per week een vak volgen waar zij talent voor hebben of waarin zij geïnteresseerd zijn. Denk hierbij aan fotografie, dans, techniek, schilderen, toneelspelen en scheikunde.

Deze lessen worden gegeven door leerkrachten met een bepaalde expertise en of door externen.