Kameleongroep

Op de Rehobothschool wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen. Daarom hebben wij een Kameleongroep op school. De Kameleongroep is een hulpklas die plaats biedt aan leerlingen die soms meer of andere aandacht nodig hebben dan in de reguliere groep gegeven kan worden. 
Een kameleon heeft het vermogen om zich aan te passen aan de omgeving. Dit vermogen symboliseert het onderwijs in deze groep. De groep speelt in op de diversiteit tussen leerlingen qua talenten, vaardigheden, cultuur en achtergrond.

In de Kameleongroep streven wij ernaar om leerlingen passend onderwijs te bieden binnen de grenzen van onze school/ons onderwijs. Leerlingen kunnen 4 ochtenden per week in deze hulpklas terecht waar zij op bepaalde momenten op eigen niveau en tempo onderwijs krijgen voor bijvoorbeeld rekenen, spelling, taal en lezen. Het voordeel van de Kameleongroep is dat het een kleine klas is met maximaal 10 leerlingen. De leerlingen komen alleen voor het vak waar extra instructie en hulp voor nodig is, verder draaien zij in de reguliere groep mee. De leerkrachten van de Kameleongroep zijn juf Astrid en juf Arma.
 
Het besluit om kinderen in de Kameleongroep te plaatsen wordt altijd genomen in overleg met het schoolondersteuningsteam, de intern begeleider en de ouders. De ouders van de betreffende leerlingen worden door de leerkracht of de intern begeleider geļnformeerd.
 
Daarnaast blijft de mogelijkheid om leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wekelijks extra uitdaging te bieden. Deze groep, die voorheen plusklas heette, draagt nu ook als naam de Kameleongroep. Deze leerlingen krijgen wekelijks extra uitdaging aangeboden en krijgen werk mee dat zij in de klas kunnen maken. De leerlingen uit groep 3 en 4 krijgen les van juf Gonny, de leerlingen uit groep 5 en 6 van juf Astrid en de leerlingen van groep 7 en 8 van juf Marijke. 

De leerlingen van de Kameleon plusgroep worden twee keer per jaar geselecteerd op grond van de uitslagen van de Citotoetsen. Ook al voldoet een kind niet aan de criteria kan het mogelijk toch in de Kameleon plusgroep komen. Als de leerkracht vermoedt dat een kind aan het 'onderpresteren ' is, worden er vragenlijsten afgenomen waarmee we begaafdheidskenmerken kunnen signaleren. Afhankelijk van de uitslag van deze lijsten, kunnen ook deze kinderen in de Kameleon plusgroep geplaatst worden.
 
De samenstelling van de groep kan elk half jaar wijzigen en iedere plaatsing is dan ook voor een half jaar. We proberen steeds die kinderen te vinden die werkelijk extra uitdaging nodig hebben om op hun eigen niveau te kunnen werken. De eigen leerkracht zorgt ervoor dat tijdens het normale weekprogramma het huiswerk van de Kameleongroep uitgevoerd kan worden.