Leerlingvolgsysteem

Gedurende het hele schooljaar worden er diverse methodegebonden en CITO-toetsen afgenomen. Alle observaties en toetsen bij elkaar vormen het Leerling Volg Systeem (LVS). In het LVS worden alle observaties en toetsen verzameld en vastgelegd. We gebruiken hiervoor een digitaal systeem dat ParnasSys heet. De toetsen die we gebruiken zijn landelijk genormeerd (CITO).

De ontwikkelingen op sociaal-emotioneel gebied worden gevolgd door middel van Kanvas, het observatiesysteem van Kanjertraining. Binnen Kanvas nemen we in de groepen 3 t/m 8 een sociogram af.

In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de Leerlijnen ParnasSys, hierin worden de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied en op de gebiedenspel, taal, rekenenen motoriek.

We gebruiken de volgende toetsen en observaties op onze school:
Leerlijnen ParnasSys
groep 1 en 2
Kanvas groep 3 t/m 8
Spelling groep 3 t/m 8
Drie Minuten Test (DMT) lezen groep 3 t/m 8
AVI-lezen groep 3 t/m 8
Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8
Begrijpend lezen groep 4 t/m 8
Engels groep 7 en 8
Eindtoets groep 8