ICT op onze school

Al heel vroeg komen de kinderen in aanraking met de computer. Werken met de computer zien we niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs leuker, beter, afwisselender en effectiever te maken. We streven ernaar om ICT te integreren in het onderwijsleerproces. In de groepen 1 t/m 3 zijn ten minste 3 computers beschikbaar. Daarnaast worden laptops en tablets ingezet binnen een draadloos netwerk. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen een mini-laptop in bruikleen, welke dagelijks wordt gebruikt.  Alle lokalen beschikken over een digitaal schoolbord.

De ICT-coördinator heeft de opleiding tot  'Nationale Mediacoach' gevolgd.  Samen met de ICT-werkgroep van onze school is een doorgaande leerlijn '21th Century Skills' opgezet om de risico's maar zeker ook de kansen die de media bieden te leren kennen. De kinderen genieten van het ICT-onderwijs in onze school; ze scoren prima bij jaarlijkse activiteiten, zoals de Bank-battle en Mediamasters. In november vormt de deelname aan de 'week van de Mediawijsheid' een hoogtepunt. Spelenderwijs leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de risico's van de media kennen.

De '21th Century Skills - leerlijn' is opgesteld voor alle leerjaren, hierdoor komen verschillende vaardigheden aan bod. In de leerlijn zijn de onderdelen mediawijsheid, computational thinking (programmeren), basis- en informatievaardigheden, kritisch denken en samenwerken opgenomen. Wat zie je hiervan terug in ons onderwijs? Een rijke leeromgeving voor ICT! De computer wordt als middel ingezet om ons onderwijs te verbeteren en uitdagender te maken. Laptops worden dagelijks in de groepen gebruikt, vaak binnen het zgn. circuitmodel. De kinderen werken dan bijv. aan een werkstuk,  een PowerPointpresentatie of voeren met een groepje een verdiepingsopdracht uit. Af en toe kunnen ook workshops gevolgd worden, bijvoorbeeld over foto- , video- of geluidsbewerking.  In  de onderbouw presenteren de kinderen bijv. hun foto's die ze thuis gemaakt hebben van hun favoriete plekjes in en rond hun huis op het digibord. De leerlingen krijgen de basis aangereikt voor het gebruik van ICT in hun verdere leven! In de doorgaande lijn zijn veel verschillende activiteiten opgenomen en ook een leerlijn voor 'leren presenteren'. Het reken- en taalonderwijs wordt ondersteund en verdiept d.m.v. opdrachten die de kinderen op de computer maken. Ook de dyslectische leerlingen gebruiken de computer om hen te ondersteunen bij het lezen, spellen en bijv. bij het maken van een werkstuk. Daarvoor wordt het programma Kurzweil ingezet. De mini-laptops worden optimaal gebruikt voor het oefenen van allerlei vaardigheden. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken de kinderen van groep 4 t/m 8 bij taal en rekenen met de software van Snappet. Groep 4 werkt op de tablets van Snappet, de overige kinderen maken de opgaven in Snappet op de mini-laptop Dit houdt in dat de kinderen gewoon uit de methodes Taal Actief (taal en spelling) en Wereld in Getallen (rekenen en wiskunde) werken, maar hun werk digitaal maken i.p.v. in een werkboek/schrift. Het werken met deze software heeft een aantal voordelen: de kinderen zien meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is. Bij een fout gegeven antwoord krijgt het kind de kans zijn/haar antwoord te verbeteren. Bij een 2e  foute poging krijgt het kind de volgende opdracht te zien. De leerkrachten zien op hun monitor direct hoe de kinderen het werk maken, wat hen meer inzicht en overzicht geeft. Zij kunnen nu meteen hulp bieden waar nodig en hoeven niet te wachten tot het werk is nagekeken, zoals bij het schriftelijke werk vaak het geval was. Daarnaast biedt de software op basis van het resultaat werk op maat aan: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft. Deze software gaat ons helpen nog beter onderwijs op maat te bieden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Div. onderdelen worden nog wel gewoon schriftelijk gedaan, zoals het uitrekenen van rekenopgaven en het maken van een zinnendictee.

De kinderen hebben een gastles gehad van Anneke Visser (kinderfysiotherapeut bij Expertisecentrum Uniek) over een goede lichaamshouding en bewegingsnormen in combinatie met het gebruik van laptops. We gaan daarbij uit van de 20-20-2 regel:  20 minuten beeldschermtijd, dan 20 seconden ver weg kijken, minimaal 20 meter én 2 uur per dag buiten spelen.