Handelingsgericht werken

Omgaan met verschillen / Handelings Gericht Werken (HGW)
In het Samenwerkingsverband WSNS hebben we vastgelegd, dat we dit willen realiseren middels Handelings Gericht Werken. ons doel is het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen in de groep / de school, om zo de gestelde doelen te bereiken. Dat betekent, dat we kinderen (h)erkennen in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De leerkracht is de bemiddelaar en regisseur. HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat het schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.

In het schooljaar vinden er drie groepsbesprekingen plaats met de leerkracht en de intern begeleider. In deze bespreking worden alle leerlingen besproken. De schoolprestaties worden besproken, maar ook het welbevinden van de kinderen. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. Om deze goed te kunnen invullen zijn gesprekken met de leerkracht en leerling belangrijk. Met het team zoeken we naar mogelijkheden om om te gaan met verschillen binnen onze groepen.